सूचना तथा समाचार

गाउँपालिकाको यातायात गुरु योजना (RMTMP) तयार गर्ने (TOR)

दस्तावेज: 

गाउँकार्यपालिकाको आवधिक योजना तयार गर्ने (TOR)

दस्तावेज: 

प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

थप जानकारीका लागि अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिक मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ 

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

फाकफोकथुम गाउँपालिकामा विभिन्न पदहरुमा सेवा करारमा निउक्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट  फाकफोकथुम गाउँपालिकाद्बारा स्वीकृत दरखास्त फारम भारी यो सूचना प्रकाशन भएको मितीले १५ दिन भित्र रीतपूर्वकको दरखास्त फारम भर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

दस्तावेज: