FAQs Complain Problems

७६/७७

चार पाङ्ग्रे ट्याक्टर खरिद सम्ब्नधि बोल पत्र आव्हानको सुचना

कृषक वर्गहरुमा फाकफोकथुम गाउँपालिकाको अनुरोध

अत्यान्त जरुरी सुचना !! सम्पुर्ण वडा कार्यालयहरुलाई विवरण तपशिलको पत्रको ढाचाँमा यथाशिध्र चाडो उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।

लिखित प्रस्ताव आव्हानको सूचना