सूचना तथा समाचार

गाउँपालिकाको प्रोफाइल निर्माण गर्ने कार्य (TOR)

दस्तावेज: 

गाउँपालिकाको यातायात गुरु योजना (RMTMP) तयार गर्ने (TOR)

दस्तावेज: 

गाउँकार्यपालिकाको आवधिक योजना तयार गर्ने (TOR)

दस्तावेज: 

प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

थप जानकारीका लागि अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिक मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ 

दस्तावेज: