ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:18 PDF icon ५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:13 PDF icon ४. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
न्यायीक समिति कार्यबिधि ऐन २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:09 PDF icon ३. न्यायीक समिति कार्यबिधि ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:02 PDF icon २. विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:34 PDF icon १. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:33 PDF icon २. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/28/2018 - 16:32 PDF icon ३. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:29 PDF icon ४. स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:27 PDF icon ५. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:26 PDF icon ६. मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यबिधि २०७५.pdf

Pages